Үндсэн хувилбар

Үйлчилгээний нөхцөл

       BizNetwork.mn нь танд дараах нөхцлийн дагуу үйлчлэх бөгөөд BizNetwork.mn-ээр үйлчлүүлэгчид энэхүү үйлчилгээний нөхцлийг баримтлан үйлчлүүлнэ.

Бүртгэлийн зарчим

Хэрэглэгч нь BizNetwork.mn-ийн үйлчилгээг хэрэглэхээр бүртгүүлэхдээ BizNetwork.mn бүртгэлийн хуудсан болон Мэргэжлийн Профайл хэсэгт өөрийн тухай үнэн зөв мэдээллийг оруулж өгч тэдгээрийн өөрчлөлтийг цаг тухай бүрд нь хийж байх үүрэгтэй. Хэн нэгэн хэрэглэгчийн оруулсан шаардлагатай мэдээлэл ямар нэгэн байдлаар худлаа байх эсвэл бид таны мэдээллийг худлаа гэдгийг шалтгаантайгаар сэжиглэвэл BizNetwork.mn нь тухайн хэрэглэгчийн бүртгэлийг хасах түүнд цаашид үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах эрхтэй.

Хэрэглэгчийн бүртгэл түүний аюулгүй байдал

Та BizNetwork.mn-д бүртгүүлснээр өөрийн сонгосон давхардаагүй хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг үүсгэнэ. Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр нууц үгийг бүрэн хариуцах бөгөөд таны бүртгэлээс хийгдсэн бүхий л үйлдэлд та эзэн болох болно. Та BizNetwork.mn-ээр үйлчлүүлж байх явцад SSL буюу өндөр нууцлалтайгаар мэдээлэл дамжуулах технологийг ашиглах боломжтой тул сүлжээгээр таны мэдээлэл аюулгүй дамжуулагдан мэдээллийн баазад хадгалагдах болно. Иймээс аль болох хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ дамжуулахгүй байж хэрэглэснийхээ дараа бүртгэлээ хааж байна уу! Хэн нэгэн танд мэдэгдэлгүйгээр таны бүртгэлийг хэрэглэсэн байж болох сэжиг илэрвэл бидэнд яаралтай мэдэгдэнэ үү!

Хэрэглэгчийн хариуцлага

Хэрэглэгчийн өөрийн бичсэн бичлэг, зурвас, танилцуулга, үйлчилгээ ажлын байр зэрэг бүхий л хувийн болон олон нийтэд зориулсан мэдээ, текст, зураг, видео болон бусад зүйлс нь дан ганц тухайн хэрэглэгчийн хариуцлага юм. BizNetwork.mn нь хэрэглэгчийн үйлдэлд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд тухайн хэрэглэгч гуравдагч этгээдэд болон BizNetwork.mn сүлжээнд учруулсан ямар нэгэн хохирлыг зохих хууль дүрмийн дагуу барагдуулах үүрэгтэй. BizNetwork.mn-ийн хэрэглэгч нь гуравдагч этгээдийн эрх ашгийг зөрчсөн үйлдэл гаргасан тохиолдолд BizNetwork.mnнь тухайн үйлдлийг таслан зогсоох эрхтэй хэдий ч энэ нь заавал гүйцэтгэх үүрэг биш болно.

Та BizNetwork.mn хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд дараах зүйлсийг хориглоно.

- Улс төрийн сурталчилгаа хийх,
- Бусдийг айлган сүрдүүлэх,
- Аллага хүчирхийллийг дэмжих,
- Бусдын нэр хүнд хувийн нууцад халдах,
- Ялгаварлан гадуурхах, дайрч доромжлох,
- Хувийн болон албаны нууц баримтыг олонд дэлгэх,
- Зохиогчийн эрх зөрчих,
- Зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор Спам илгээх,
- Бусдад хохирол үзүүлэх зорилгоор вирус болон бусад кодыг илгээх,
- Санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л төрлийн хууль дүрмийг зөрчих зэрэгт ашиглах хориотой! Эдгээр болон хуульд харшлах бусад нөхцөлд BizNetwork.mn нь тухайн гишүүний эрхийг хасах үйлчилгээ үзүүлэхээ зогсоох эрхтэй бөгөөд тухайн хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийг хуулийн байгууллагын зүгээс шаардсан тохиолдолд холбогдох байгууллагад шилжүүлэх эрхтэй.

Үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулах

BizNetwork.mn нь үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ бүхлээр буюу хэсэгчилэн ямаг нэг анхааруулгатай болон анхааруулгагүйгээр өөрчлөх эрхтэй!

Холбоос болон сурталчилгаа

BizNetwork.mn үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх явцад таньд тохиолдож болох BizNetwork.mn түншүүдийн төлбөрт сурталчилгаанд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл хамаарахгүй бөгөөд тухайн сурталчлагч болон хэрэглэгч таны хоорондох харилцаанд BizNetwork.mn хариуцлага хүлээхгүй. Мөн BizNetwork.mn үйлчилгээг хэрэглэх явцад болон бусад байдлаар таны олж авсан холбоосуудад бид ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй.

BizNetwork.mn-ний өмчлөгчийн эрх

BizNetwork.mn-ний үйлчилгээнд зориулан хэрэглэгдэж байгаа программ

ТУСЛАМЖ 7010 1132, (976) 8003 2200

БОРЛУУЛАЛТ МАРКЕТИНГ (976) 8005 2200

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.