Үндсэн хувилбар
GIP
70009797
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Шинэ мянганы барилга, 5 давхар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-05-29
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байранд тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2019-06-13
ХАБЭА-н СУРГАГЧ

Төслийн аюулгүй ажиллагааны журам болон хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явж байгаа эсэхэд хяналт тавих, дүгнэлт хийх, асуудлыг дэвшүүлэх, шийдвэрлэх, төслийн баг болон туслан гүйцэтгэгчдийг гэрээний заалт, талбайн журам, Монгол улсын хуувь тогтоомжийн дагуу ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх. Төслийн талбайн аюулгүй ажиллагааны орчинг бүрдүүлэх. Төслийн талбайн аюулгүй ажиллагааны сургалт хийх. Төслийн аюулгүй ажиллагааны бүх мэдээг боловсруулах, түгээх үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
ХАБЭА-н АЖИЛТАН

Төслийн аюулгүй ажиллагааны журам болон үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явж байгаа эсэхэд хяналт тавих, дүгнэлт хийх, асуудлыг дэвшүүлэх, шийдвэрлэх, төслийн баг болон туслан гүйцэтгэгчдийг гэрээний заалт, талбайн журам, Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх. Төслийн талбайн аюулгүй ажиллагааны орчинг бүрдүүлэх үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгын талбайд явагдаж буй ажилд хяналт тавих, тэдгээрт үндэслэн ажлын төлөвлөгөө, хуваарь, барилгын ажлын явцад шаардагдах мэдээлэл боловсруулах, барилга барих арга, материал, чанарын стандартын дагуу ажиллах, тодотгох, угсралтын ажлыг чиглүүлэх, барилгын материалын захиалга хийх, бараа материалын тасралтгүй байдлыг хангаж ажиллах үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Төслийн барилга байгууламжид сантехникийн шугам сүлжээ болон холбогдох тоноглолыг тавих, суурилуулах, угсрах, тохируулах, засвар үйлчилгээ хийх ажлыг хянах, зохион байгуулах үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
САНТЕХНИКИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Төслийн барилга байгууламжид сантехникийн шугам сүлжээ болон холбогдох тоноглолыг тавих, суурилуулах, угсрах, тохируулах, засвар үйлчилгээ хийх ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
ЦАХИЛГААНЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Төслийн барилга байгууламжид цахилгааны шугам сүлжээ болон холбогдох тоноглолыг тавих, суурилуулах, угсрах, тохируулах, засвар үйлчилгээ хийх ажлыг хянах, зохион байгуулах үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
ГЕОДЕЗИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Барилга, авто замыг шинээр барих төлөвлөлтийг газрын өндөржилт, морфологийн онцлогт тохируулан хийж гүйцэтгэх ажлыг ахлах, өдөр тутмын чанарын хяналт хийх, үзлэг шалгалтын тайланг хөтлөх, баталгаажуулах, архивлах, засч сайжруулах арга хэмжээ, хөтөлбөр боловсруулж санал дэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
ЧАНАР ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Чанар хяналтын ахлах инженер нь Чанарын төлөвлөгөө боловсруулах, Барилга угсралтын талбайд өдөр тутмын чанарын хяналт хийх, үзлэг шалгалтын тайланг хөтлөх, баталгаажуулах, архивлах, засч сайжруулах арга хэмжээ, хөтөлбөр боловсруулж санал дэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх, барилга байгууламж, талбайн геодезийн хэмжилт хийх, төслийн техник, эдйн засгийн үндэслэл боловсруулах үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ МЕНЕЖЕР

Төслийн инженерийн шугам сүлжээний угсралтын багийг удирдан ажиллах, угсралтын явцыг төлөвлөгөө, төсөвтэй харьцуулан хянаж, гарсан болон гарч болох эрсдлүүдийг урдчилан харж, арга хэмжээг цаг хугацаанд нь авдаг байх. Төслийн инженерийн шугам сүлжээний  угсралтын ажлын төлөвлөгөөний дагуу төслийн ажлыг хариуцан ажиллах. Төслийн талбайн инженерийн шугам сүлжээний бүхий л ажлыг зохицуулж, үр дүнтэй эрсдэлгүй, аюулгүй, ойлгомжтой үйлдвэрлэлийн орчин бий болгох.

2019-06-13
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Төслийн барилга угсралтын багийг удирдан ажиллах, барилгын угсралтын явцыг төлөвлөгөө, төсөвтэй харьцуулан хянаж, гарсан болон гарч болох эрсдэлүүдийг урьдчилан тооцох, арга хэмжээг цаг хугацаанд нь авдаг байх. Төслийн барилга угсралтын төлөвлөгөөний дагуу төслийн ажлыг хариуцан ажиллах. Төслийн талбайн бүхий л ажлыг зохицуулж, үр дүнтэй эрсдэлгүй, аюулгүй, нэгдсэн үйлдвэрлэлийн орчинг бий болгох үндсэн үүрэгтэй.

2019-06-13
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Компани болон компаний хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэвийн, тогтвортой үйл ажиллагааг хангахтай холбоотой бараа таваарын хангамж, тээвэрлэлт болон түгээлттэй холбоотой ажлыг эдийн засгийн үр өгөөжтэйгөөр төлөвлөх, удирдах, зохицуулах, хянах, сайжруулах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах. Худалдан авалтын хэлтсийг удирдан зохион байгуулах, сургаж хөгжүүлэх, дадлагажуулах, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах  үндсэн чиг үүрэгтэй.

2019-06-13
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Компаний хүний нөөцийн бодлого, хөтөлбөр, практикуудыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх замаар байгууллагын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сайжруулах, хадгалах. Хүний нөөцийн хэлтсийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангах, удирдан зохион байгуулах, сургаж хөгжүүлэх, дадлагажуулах, хүний нөөцийн бодлого, журам боловсруулж, хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, санал боловсруулж удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах үндсэн чиг үүрэгтэй.

2019-06-13
ЧАНАР ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР (QA/QC MANAGER)

Төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөө боловсруулах, төсөл дахь чанарын багийн ажлын гүйцэтгэлийг чиг үүргийн хүрээнд үнэлэх, хөгжүүлэх. Төслийн талбай дахь багуудыг чиг үүргийн хүрээнд заавар өгч, зохицуулах, туслан гүйцэтгэгчид, бараа материал, тоног төхөөрөмжийг зохион байгуулах, зохих стандарт шаардлагуудыг хангаж, дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг хянах, шалгах үндсэн үүрэгтэй. 

2019-06-13
ХАБЭА-н МЕНЕЖЕР

Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандартад заасны дагуу Компаний болон төслийн онцлогт тохирсон ХАБЭА-н удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо, стандартыг бий болгох, хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх, хөгжүүлэх, хянах, сайжруулах. Компанийн ХАБЭА-н хэлтсийн удирдан зохион байгуулах, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах, сургах, хөгжүүлэх, дадлагажуулах, компанийн удирдлагыг эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын мэргэжлийн зөвлөгөө, удирдлагаар хангах үндсэн үүрэгтэй. 

2019-06-13
ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Барилга угсралт, инженерингийн төслийн бүхий л үе шаттай холбоотой баримт бичгийн бодлогыг тодорхойлж түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, сайжруулалт хийх түүнчлэн төслийн зардлын тооцоолол, хяналт, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, цаг хугацааны тооцоолол хийх, тоон болон хэрэгжилтийн мэдээллээр удирдлагыг хангах үндсэн үүрэгтэй.

Ажлын байрны зарууд

  1. АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ5 сарын 29. 11:52
  2. ХАБЭА-н СУРГАГЧ6 сарын 13. 10:51
  3. ХАБЭА-н АЖИЛТАН6 сарын 13. 10:49
  4. БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР6 сарын 13. 10:46
  5. ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР6 сарын 13. 10:39

Фэйсбүүк хуудас

© ЖИ АЙ ПИ ХХК. 2013-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.