Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Алтангэрэлийн гудамж-5, CITY center, 10 давхар 1001 тоот

Таван Орд ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2019-12-27
ХАБЭА-Н АЛБАНЫ ДАРГА

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Эрүүл ахуйн тухай, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулиудын холбогдох заалтууд, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дүрэм журмын биелэлт, стандартын хэрэжилтийг хангуулахад хяналт тавих,
ажилчдын хөдөлмөрлөх орчныг сайжруулах, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд ажилтан, ажил олгогч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, ажилчдын мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хордлого болон болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, сургалт сурталчилгааны хэлбэрээр соён гэгээрүүлэх, зөвлөн туслах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, эрсдэлийг буруулах,
Хариуцсан хяналтын чиглэлээр дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт, хяналтын хуудас боловсронгуй болгох, шинэчлэн боловсруулах, эрсдэлийг бууруулах талаар санал өгөх,
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны төрөл бүрийн ажил зохион байгуулах,
Ажлын байрны орчноос ажилтан, иргэний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйл, физикийн хүчин зүйлсийг илрүүлэх, хэмжиж шинжлэх, үнэлэх, хөдөлмөрийн хортой нөхцөлөөс мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, химийн бодисын хурц ба архаг хордлого үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг төлөвлөх, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, арга зүйгээр хангах,
Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл нь эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах,
Ажлын тусгай хувцас, нэг бүрийн болон хамтын хамгаалах хэрэгсэл нь аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавих,

ХАБЭА-н албаны ажилтнуудыг мэргэжлийн чиг үүрэг, удирдлагаар хангаж ажиллах 

2020-01-13
ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу тухайн барилга байгууламжийн галын холбоо дохиоллын угсралт суурилуулалтын ажлын электроник хэсгийг удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр хангах бөгөөд батлагдсан зургийн дагуу чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх.

2020-01-03
ХАНГАМЖИЙН АЖИЛТАН (ЭРЭГТЭЙ)

- Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардагдах бараа материал, үйлчилгээг захиалсан хугацаа, чанар, төсвийн дагуу нийлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах;
- Шаардлагатай үед гаалийн бараа материалын бичиг баримт боловсруулах, хүргэх, авах;
- Гадаад худалдан авалтын бараа материал хүлээж авах, хуваарилах;
- Дотоод худалдан авалтын бараа материал түгээх ажлыг зохион байгуулах;
- Албанд ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгслийн ашиглалт болон засвар үйлчилгээнд хяналт тавих, зохион байгуулж ажиллах;
 

2020-01-13
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

- Компанийн мэдээллийн технологийн системийн хэвийн, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд тогтмол хангах, хөгжүүлэх;
- Ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу тухайн барилга байгууламжийн гал, холбоо дохиоллын угсралт суурилуулалтын ажлыг удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр хангах, чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;

2020-01-13
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгын угсралттай холбоотой бүхий л ажил үүргийг удирдан зохион байгуулах, барилгын норм, дүрэм, стандарт, аюулгүй ажиллах техникийн нөхцөл шаардлагыг хангах, хяналт тавих, гэрээт ажлыг чанарын өндөр түвшинд хүлээлгэн өгөх.

2020-01-13
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Барилга байгууламжийн сантехникийн тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний зураг төслийг төлөвлөх, төсөв төлөвлөгөөний дагуу угсралт, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажлыг хянах болон зохион байгуулах.
Сантехникийн тоног төхөөрөмжийн гэмтэл саатлыг илрүүлэх, оношлох, засварлах, хэмжилт тохиргоог хийх.
Барилгын сантехникийн систем, шугам сүлжээний угсралтын ажилд хэрэглэж буй материал, хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих гэх мэт.

2020-01-13
ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕР

Харилцаа холбоо, сүлжээний технологи, утас болон интернэтийн шугам зэрэг харилцаа холбооны технологийн үйл ажиллагааны найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах, ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу тухайн барилга байгууламжийн холбоо дохиоллын угсралт суурилуулалтын ажлыг удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр хангах бөгөөд батлагдсан зургийн дагуу чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх.

2020-01-13
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

- Барилга байгууламжийн гал, холбоо дохиоллын системийн угсралт, суурилуулалтын ажлыг удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр хангах, чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх.

2020-01-13
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

- Ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу тухайн барилгын цахилгааны угсралт суурилуулалтын ажлыг удирдан зохион байгуулах
- Батлагдсан зургийн дагуу чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх
- График төлөвлөгөөний дагуу цахилгааны систем, цахилгааны асуудлуудыг шийдвэрлэх, цахилгааны үзлэг шалгалт хийх, төслийн менежмент, чанарт хяналт шаардлага тавих  

2020-01-07
ЧАНАР ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Чанарын хяналт, шалгалттай холбоотой материал боловсруулж тендерт бэлтгэхэд оролцох
Чанарын хяналтын төлөвлөгөө боловсруулж төслийн төлөвлөгөөнд нэгтгэх
Төслийн төлөвлөгөөг үндэслэн Чанарын хяналтын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулахад оролцох,
Дизайн зураг унших, зургийн дагуу угсралт хийгдэж буй эсэхэд хяналт тавих
Чанарын гэрчилгээ, шалгалт тохируулга, сорилтын үр дүнг бүрдүүлэх, анализ хийх,
Чанарын холбогдолтой болон бусад шаардлагатай баримт бичгийн орчуулга хийх
MIR болон үл тохирлын тайлан, талбайн заавар, бусад чанар, чанарын баримт бичгүүд зэрэг төслийн QA/QC баримт бичгүүдийг боловсруулах
Төсөлтэй холбоотой бүх үе шатны чанарын болон тогтолцооны хяналт хийх,
Ажлын аргачлал боловсруулах ажлын аргачлалд эрсдлийн үнэлгээ хийх,
Чеклист боловсруулах, чеклистын дагуу хяналт шалгалт хийх
Бүтээгдэхүүний болон системийн үл тохирол илрүүлэх
Үл тохирлыг засах болон залруулах ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах
Үл тохирлыг засах залруулах төлөвлөгөөг удирдлагуудад танилцуулах, төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ажлыг батлуулах, шийдүүлэх
Үл тохирлын засалт, залруулгад хяналт тавих, залруулсан тайлан бичих
Байгуллагын чанар, хяналт, үл тохиролтой холбоотой дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах, нийт ажилтнуудаар мөрдүүлж ажиллах, хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих
Чанарын хяналтын үр дүнд мониторинг үнэлгээ хийх
Чанарын дотоод аудитад оролцох
Гадаад аудитад бэлтгэх, оролцох
Нийт ажилтнуудад чанарын хяналт шалгалт, үл тохирлын талаар холбогдох мэдээллийг цаг алдалгүй өгөх, сургалт явуулах

2020-01-06
ЦАХИЛГААН АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР

- Ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу тухайн барилга байгууламжийн галын холбоо дохиолол, гал унтраах системийн угсралт суурилуулалтын ажлын автоматик хэсгийг удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр хангах, батлагдсан зураг төсвийн дагуу чанартай шуурхай хийж гүйцэтгэх.
 

© Таван Орд ХХК. 1998-2020 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2020.