Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 –р хороо, Шаравын гудамж, Чингисийн өргөн чөлөө, Хан Уул цамхаг, 602 тоот

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-03-12
Бүтээгдэхүүний хангамж, Санхүүгийн менежер, Хүний

Бүтээгдэхүүний хангамж, Санхүүгийн менежерийн ажил үүргүүд :
- ХАБЭАБО, GMP журмын дагуу болон компаний дүрэм журамд шаардагдах хэлтсийн хүрээнд үйл ажиллагааны үр дүнтэй ажиллагаагаар хангах
- Өдөр тутмын төрөл бүрийн шугамын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний химийн урвалж бодис болон сав баглаагаар хангах.
- Бүх бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын тодорхойлолт болон загвар дизайн гаргалтыг мөрдөх.
- Удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглан нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлагын хүрээнд Сандоз болон Новартис компаний шинэ бүтээгдэхүүнүүдэд зориулан гаргасан савлагааны материалын дизайн гаргалтыг мөрдөн хамгийн сайн туршлагыг хэрэглэх.
- Химийн бодис болон савлагааны материалын илүүдэл ба дутагдлын мэдэгдлийг үнэлж дүгнэн хянах.
- Үйлдвэрлэлийн газар ба ханган нийлүүлэгчдээс хүлээж авсан бэлэн бүтээгдэхүүн болон химийн бодисыг бүтээгдэхүүний шаардлагатай хадгалах нөхцлийн дагуу найдвартай хадгалах
- Хамгийн сүүлийн байдлаар хэрэгжиж буй GMP болон аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмын дагуу ажиллах.
- Статистик мэдээлэл болон шаардагдах тайлан мэдээгээр дээд удирдах хэлтсүүдэд цаг тухай бүрт гаргаж тайлагнах.
- Салбар хэлтсүүдийг цаашдын хөгжлийн төлөвлөлт болон сургалтаар дэмжин хангах.
- Нийлүүлэлтийн хүрээнд өмнө тавьсан зорилго болон стратегийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг бүрдүүлэх ба түүнийг удирдлагад танилцуулан баталгаажуулах
- Найдваргүй бүтээгдэхүүнийг хамгийн бага хэмжээгээр багасгах болон агуулахын нөөцийн түвшингээр санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн биелэлтийг хангах.
- Хоёрдогч болон анхдагч борлуулалтын жилийн төлөвлөгөөг (TGT, LF1, LF2) бэлтгэхдээ эхний мэдээллийг бэлдэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих
- Заасан хугацаанд үе шатлалын тайланг бэлдэх : Lastoutlook, шууд дистрибьюторын суваг болон борлуулалтын тайлан, мониторинг SIT.
- Шууд дистрибьюторын төлөвлөгөөт үзүүлэлтийн гүйцэтгэл болон үзүүлэлтүүдийг биелүүлсэн тохиолдолд бонус олголтонд хяналт тавих
- Анхдагч борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавих, шаардлагатай мэдээллүүдийг Төлөөлөгчийн газрын Тэргүүнд мэдээллэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Хүний нөөцийн менежерийн ажил үүргүүд :
- Бүх ажлын байрны тавигдах шаардлага, ажлын байрны тодорхойлолтуудыг шинэчилж, ажлын бүтцийг хадгалах.
- Хүний нөөц бүрдүүлэх, шалгах, ярилцлага хийх хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, байгууллагын ажилчдыг хадгалах; ажил горилогчийг сонгон шалгаруулахад менежерүүдэд зөвлөгөө өгөх; ярилцлагуудыг зохион байгуулж,шинжлэх; өөрчлөлтүүдийг санал болгох.
- Ажилчдыг чиглүүлж, сургах хөтөлбөрүүд боловсруулж, ажилчдыг тухайн ажил үүрэгт нь бэлтгэх.
- Цалингийн судалгаа тогтмол хийж, цалингийн төлөвлөгөө боловсруулах; ажлын үнэлгээг төлөвлөж, хянах; цалингийн төсөв боловсруулах; ажилчдын цалинг нэг бүрчлэн хянаж, төлөвлөх; цалингийн бүтцэд санал дэвшүүлж, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх.
- Менежерүүдэд зөвлөгөө өгөх, ажилчдыг сургах, дадлагажуулах замаар ажилчдын ажлын үр дүнг төлөвлөх, хянах, батлах; ажилчидтай хамтран менежментийн хурлыг төлөвлөх; ажилчдын гомдол, саналыг сонсож, шийдвэрлэх; ажилчид болон удирдах ажилтнуудад зөвлөгөө өгөх.
- Урамшууллын хэрэгцээ шаардлагыг судалж, үнэлэн урамшууллын талаарх мэдээллийг ажилчдад өгөх, ажилчдын урамшууллын хөтөлбөрүүдийг сайжруулах; урамшууллын хөтөлбөр боловсруулж удирдлагад танилцуулах; урамшуулал олгох үйл явцыг чиглүүлэх; урамшууллын гэрээний саналуудыг олж үнэлэх;урамшууллын гэрээнүүдийг олгох; урамшууллын хөтөлбөрүүдэд боловсролын хөтөлбөрүүдийг багтааж, боловсруулан, удирдах.
- Хүний нөөцийн улсын болон орон нутгийн шаардлагуудыг хянаж, хэрэгжүүлэх замаар хуулийн зохицуулалтуудад нийцүүлж ажиллах; судалгаа шинжилгээ хийх; бүртгэл хөтлөх; хуралд байгууллыг төлөөлөх.
- Хүний нөөцийн бодлого, журам боловсруулж, шинэчилж, санал боловсруулах замаар удирдлагыг заавар зөвлөмжөөр хангах.
- Мэдээллийг архивлах, хайлт хийх системийг боловсруулж, хүний нөөцийн түүхэн бүртгэл мэдээллээр хангах; өнгөрсөн болон одоо үеийн бүртгэл мэдээллийг хадгалах.
- Боловсролын сургалтуудад хамрагдаж мэргэжлийн болон техникийн мэдлэгээ сайжруулах; мэргэжлийн нийтлэлүүд унших; хувийн харилцаа холбоог хадгалах; мэргэжлийн нийгэмлэгүүдэд хамрагдах.
- Ажилчдыг хуваарилах, ажилд томилох замаар хүний нөөцийн үйл ажиллагааны шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх; ажлын үр дүнг хянах.
- Хүний нөөц бүрдүүлэх, ажилчдыг сонгон шалгаруулах, чиглүүлэх, сургах замаар хүний нөөцийн ажилтнуудыг хадгалах.
- Ажилчдад зөвлөгөө өгч, дадлагажуулах замаар хүний нөөцийн ажилтнуудын ажлын үр дүнг хадгалах; ажлын үр дүнг төлөвлөх, хянах, батлах.
- Шаардлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэж багийн ажилд хувь нэмэр оруулах.
Ур чадвар:
Ажилд авах, хүний нөөцийн менежмент, урамшууллын удирдлага, гүйцэтгэлийн менежмент, харилцааны үйл явц, цалин урамшууллын бүтэц, олон талаар дэмжлэг үзүүлэх, ажилчдыг ангилах, хөдөлмөрийн тухай хууль, бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг хуулиуд, зохион байгуулах.

2018-03-12
ЭМЧ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

ЗОРИЛГО :

Тодорхой нутаг дэвсгэрт компаний бүтээгдэхүүний зах зээлийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтээгдэхүүний сурталчилгаа хийх
Компанийн бүтээгдэхүүний үр дүнтэй, аюулгүй байдлын талаар мониторинг хийх
Эмч нарын эмийн эмчилгээний сонголтонд компаний бүтээгдэхүүнийг оруулах, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, ингэснээр эмийн сан, тасаг, дистирбьюторуудын тухайн бүтээгдэхүүний худалдан авах байдлыг нэмэгдүүлэх
Сандозын бүтээгдэхүүнийг эмийн жагсаалт, стационарын бүртгэл, эмийн сангийн сүлжээнд оруулах

 
ҮНДСЭН ҮҮРЭГ : 

Сандоз компаний бүтээгдэхүүнийг сурталчилах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, явуулах:


Бүтээгдэхүүний эмнэл зүйн судалгаатай холбоотой шинжлэх ухаан-боловсролын мэдээлэл өгөх, анагаахын болон эмзүйн ажилтнуудын эмийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эм бэлдмэл хэрэглэх зааварчилгаанд заагдаагүй сөрөг нөлөө, эм бэлдмэл хэрэглэх үед илрэх гаж нөлөө гарсан тухай, бусад эм бэлдмэлтэй харилцан үйлчлэлийн онцлогын тухай мэдээлэл цуглуулах, эмийн сан болон эрүүл мэндийн  байгууллагуудад арга хэмжээ зохион байгуулах (лекци, презентаци, семинар, бага хурал, үзэсгэлэн гэх мэт).
Дистирбьютор эсвэл эм ханган нийлүүлэх байгууллагын ажилтанаас мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээн авах, ажилд шаардлагатай мэдээллийг түгээх, бүтээгдэхүүний нэр төрөл хангалттай байгаа эсэхийг хянах, хадгалах, зохистой зарцуулах
Тодорхой цаг хугацаанд компанийн тогтоосон ажлын хуваарь, төлөвлөгөөний дагуу, мөн холбогдох удирдлагын батласан маршрутын төлөвлөгөөний дагуу хариуцсан нутаг дэвсгэр дэх бүх үндсэн үйлчлүүлэгч нарыг бүрэн хамруулах
Тухайн нутаг дэвсгэр дээр үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн санг тогтмол баяжуулах
Компаниас зохион байгуулах бүтээгдэхүүний борлуулалтыг идэвхижүүлэлтийн ажилд идэвхтэй оролцох, өөрийн хариуцсан нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа зохион байгуулах, өрсөлдөгчдийн бүхий л үйл ажиллагааг анхааралтай ажиглах, ажлын бүх тайланг тогтоосон хугацаанд, компанийн стандартын дагуу гаргаж өгөх.Төлөвлөгөөний дагуу:

Нутаг дэвсгэр дээр бүтээгдэхүүний тархалтын түвшин болон тухайн ангилалд бүтээгдэхүүний эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх
Худалдааны цэгүүдэд бүтээгдэхүүний нийт нэр төрлийн хамгийн сайн байршилыг бий болгох, хангалттай тоо хэмжээгээр байршуулах
Өөрийн хариуцсан нутаг дэвсгэр дээрх эмийн сангуудад мэдээллийн материалыг байрлуулах
Харилцагч, дистрибьюторуудын компанийн бүтээгдэхүүний захиалгыг дэмжих, тэдэнтэй цаашид хамтран ажиллах
Эмнэл зүйн судалгаа, шинжлэх ухаан-боловсролын тухай мэдээллийг бэлтгэснээр бүтээгдэхүүний тухай мэдлэгээ сайжруулах
Компанийн эм бэлдмэлийн үр дүнтэй, аюулгүй байдлын мониторинг хийх

 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн эм зүйн зах зээлийн тухай мэдээлэл цуглуулах:


Компанийн бүтээгдэхүүний тархалтын байдал болон тухайн нутаг дэвсгэрт эмийн сангуудад байгаа үндсэн өрсөлдөгч, эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн тоо, эмнэлгийн тусламжийн бүтэц зохион байгуулалт, бүтээгдэхүүний хангамж, татан авалтын давтамж, бүтээгдэхүүний үр дүн, гаж нөлөө, өрсөлдөгч компанийн ажиллах арга хэлбэрийн тухай мэдээллийг цуглуулж, цаг тухайд нь менежерт бичгээр хүргүүлэх
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагад санал гаргах удирдагчдыг оролцуулан арга хэмжээ явуулах шаардлагын тухай тогтмол мэдээлэл цуглуулж, бичгээр менежерт хүргүүлэх  
Тогтсон форматаар улиралд нэг удаа харилцагч бүх байгууллагын мэргэжилтнүүдийн мэдээллийн санг шинэчлэхдээ компанийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглүүлсэн байдлыг тусгах (үр дүнтэй, үр дүнгүй, онцгой бүлгийн өвчтөнгүүд хэрэглэсэн: жирэмсэн, хүүхдүүд, настай хүмүүс гэх мэт). Эрүүл мэндийн салбарын шинэ мэргэжилтнүүдийн мэдээллийг тогтмол нэмж, хуучирсан мэдээллийг засварлах 

КАМ-тай хамтран ажиллах

Дистрибьютор болон сүлжээ эмийн сангийн бүтээгдэхүүний хангалт, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцох, шаардлагатай үед хамтран ажиллана.
 

Эмийн санд Сандоз эм бэлдмэлийн хяналт ба хөдөлгөөн

Эмийн санд бүтээгдэхүүн хангалттай тоогоор байгаа эсэхэд хяналт тавих, хангалтгүй тохиолдолд дистрибьюторын агуулахаас түгээлт хийлгэх ажлыг зохион байгуулах
 

Тайлан гаргах:
Тогтмол хугацаанд, компанийн стандарт, даргын өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу гүйцэтгэсэн ажлын тайланг гаргаж танилцуулах
Ажлын гүйцэтгэлийн тайланг товлосон хугацаанд файлаар илгээх, тайланг алдаагүй, эмийн сан эсвэл эмч нартай тухайн нөхцөл байдлыг бүрэн илэрхийлэхүйц, хийсэн ажилтай уялдуулан бичнэ
Тайлангийн бүх баримт бичгийг үнэн зөв, цэвэр бөглөх
Мэдээлэл илгээх тухай. Үүнд:
Сандоз компанийн ажилтаны амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулж буй байдлын тухай мэдээлэл – нэн даруй
Компанийн материаллаг үнэт зүйлс алдагдсан эсвэл хулгайлагдсан тухай мэдээлэл – нэн даруй
Урьдчилсан тайланг компанийн дотоод дүрэм журмын дагуух хэлбэр, хугацаанд

 
Бусад ажил үүрэг

Өөрийн ажилдаа Монгол Улсын Хөдөлмөрийн болон иргэний хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль, Компанийн ёс зүйн дүрэм, Компанийн бодлого, журам, дотоод дүрэм журмыг ажилдаа баримтлах
Аюулгүй байдлын дүрэм болон галын аюулгүй байдлыг сахих
Энэ ажил байдлын тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргээ дутуу биелүүлсэн эсхүл үл биелүүлсэн тохиолдолд хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хөдөлмөрийн хууль тогтоомжинд заагдсан хариуцлага хүлээх
Сандоз компанийн эм бэлдмэлд сөрөг нөлөө илэрсэн үед илэрснээс хойш 24 цагийн дотор компанийн эмийн чанар, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэнд мэдэгдэнэ     

2018-03-12
Бүтээгдэхүүний менежер

• Өвчтөн, харилцагчдын хэрэгцээ, зах зээлийн нөхцөл байдал /өрсөлдөгч нарын үйл ажиллагааны дүн шинжилгээг оруулаад/, нөөц болон Novartis / Sandoz стандартыг харгалзан бүтээгдэхүүний урт болон богино хугацааны маркетингийн стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
• Сурталчилгааны урт болон богино хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулах, зах зээлийн хэмжээ болон эм бэлдмэлийн эзлэх хувийг урьдчилан гаргах. Гүйцэтгэлийг хянах, өөрчлөлтийг цаг тухайд нь оруулах. Нөөцийг оновчтой ашиглах
• Бүтээгдэхүүн борлуулах маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг хянах
• Эрүүл мэндийн тэргүүлэгч мэргэжилтнүүд, санал гаргагчид, эрхлэгч нартай хамтран ажиллах
• Зах зээлийн дүн шинжилгээ болон өрсөлдөгч нарын үйл ажиллагааны мониторинг. Зах зээлийн сегмент болон үндсэн хэрэглэгч нарын потенциал боломжийг үнэлэх байдлаар зах зээл дээр бүтээгдэхүүний эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх боломжийг олж илрүүлэх
• Бүтээгдэхүүний тухай хэвлэл мэдээллийн, сурталчилгааны материал, маркетингийн төсөл, хэвлэл мэдээллийн төлөвлөгөөг боловсруулах, рекламны байгууллагуудтай хамтран ажиллах
• Бүтээгдээхүүний талаарх маркетингийн судалгаа явуулах
• Бүтээгдэхүүний хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг бүтээгдэхүүний хөгжлийн стратеги, тактик болон зах зээлийн чиг хандлагын дагуу эм бэлдмэлийн онцлог болон борлуулах аргын талаар зааж сургах
• Зорилтот харилцагчидтай бүтээгдэхүүний хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагааг төлөвлөх
• Гадуур хийх уулзалтанд ажлын цагийн 10%-ийг зарцуулна
• Даргын өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх

2018-02-21
Country Head (Field Force Manager), Sandoz Mongoli

Major accountabilities:

Lead, manage and develop the overall performance of the Country organization, collaborating with Global and Regional officers to set strategy for current and future product portfolio components, delivering profits and financial results within agreed budgets, and providing effective leadership of its business divisions, functional groups, and support teams.
Proactively drives Sandoz FF & marketing strategy by managing a team within a country or a cluster.
Develop business plans, local marketing and FF strategies and execute their fulfillment leveraging effectively product portfolio management.
Determining strategy/policy of the organization for the mid to long term and translating them into short-term actions; designing and proposing accordingly the relevant organization model.
Monitors market dynamic and make strategic decisions for address portfolio challenges Identify mid term and long term strategic opportunity, shaping strategic plans.
Taking care of business and financial reporting in accordance with corporate and statutory requirements, analyzing the figures and taking effective action in the event of anomalies and/or disasters.
Taking responsibility for growth and development of the organization and a sound financial position of the business in the short and long term by, among other things: Acting as head and public face of the Novartis/Sandoz country organization, ensuring legal and ethical conduct, corporate compliance, and adherence to company guidelines and procedures, taking measures to ensure compliance with law and Novartis/Sandoz policies Increasing market share, turnover rates, FF productivity, profitability and portfolio management.
Adapting the organization to changing circumstances.
Controlling costs. Managing resources allocations.
Oversee in Country joint ventures, in-licensing agreements, and other business relationships that impact long-term company results.
Strengthen Country organization by developing an excellence-oriented and customer-focused culture, fostering innovation, and building best-in-class teams that fully exploit all market opportunities, and internal systems, programs, and tools.
Drive top-level talent acquisition, succession planning and development of all associates within the country and across the region/sub-region.

© SANDOZ pharmaceuticals d.d. 2000-2017 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.