Нээлттэй ажлын байрууд

2018-02-21
Захиргаа, Хүний нөөцийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгасны дагуу

2018-02-19
ХАРИЛЦАГЧ ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛТАН

Харилцагч худалдан авагчийг угтан авах
Харилцагчдад компанийн тухай анхан шатны мэдээлэл өгөх

2018-02-19
Захиргаа, Хүний нөөцийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгасны дагуу

2018-02-19
ХАРИЛЦАГЧ ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛТАН

Харилцагч худалдан авагчийг угтан авах
Харилцагчдад компанийн тухай анхан шатны мэдээлэл өгөх

2018-02-19
ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Хүний нөөцийн үндсэн функцүүдийг хэрэгжүүлэх,
Хүний нөөцийн хэлтсийн ажлыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах.
Компанийн ажлын байрны хэрэгцээг судлаж, шаардагдах хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийхэд шууд удирдлагын хамт сонгон шалгаруулалтын ажлыг удирдах.
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тушаал шийдвэрийг төлөвлөх, ажилчидтай хийсэн гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

2018-02-14
ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Хүний нөөцийн үндсэн функцүүдийг хэрэгжүүлэх,
Хүний нөөцийн хэлтсийн ажлыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах.
Компанийн ажлын байрны хэрэгцээг судлаж, шаардагдах хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийхэд шууд удирдлагын хамт сонгон шалгаруулалтын ажлыг удирдах.
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тушаал шийдвэрийг төлөвлөх, ажилчидтай хийсэн гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

2018-02-13
ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Хүний нөөцийн үндсэн функцүүдийг хэрэгжүүлэх,
Хүний нөөцийн хэлтсийн ажлыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах.
Компанийн ажлын байрны хэрэгцээг судлаж, шаардагдах хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийхэд шууд удирдлагын хамт сонгон шалгаруулалтын ажлыг удирдах.
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тушаал шийдвэрийг төлөвлөх, ажилчидтай хийсэн гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

2018-02-08
ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Хүний нөөцийн үндсэн функцүүдийг хэрэгжүүлэх,
Хүний нөөцийн хэлтсийн ажлыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах.
Компанийн ажлын байрны хэрэгцээг судлаж, шаардагдах хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийхэд шууд удирдлагын хамт сонгон шалгаруулалтын ажлыг удирдах.
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тушаал шийдвэрийг төлөвлөх, ажилчидтай хийсэн гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

2018-02-05
Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтын менежер

Борлуулалтын стратеги төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Зах зээлийн судалгаа, дүн шинжилгээ хийх
Борлуулалтын суваг, шинэ санаа гарган хэрэгжүүлэх
Борлуулалтын олон талт сувгаар харилцагчдад мэдээлэл хүргэж, борлуулалт хийх

2018-02-05
ХАРИЛЦАГЧ ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛТАН

Харилцагч худалдан авагчийг угтан авах
Харилцагчдад компанийн тухай анхан шатны мэдээлэл өгөх

2018-02-03
БАРИЛГА АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Компанийн эзэмшлийн барилга, байгууламжийн ашиглалтанд байнгын хяналт тавих, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах
Шинээр бэлэн болсон барилгыг ашиглалтад хүлээж авах

2018-02-03
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн маркетинг, идэвхижүүлэлтийн бодлого, стратегийг боловсруулж, маркетингийн идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээ хийх, зардлыг төлөвлөх, зардлын үр ашгийг тооцож харьцуулалт дүгнэлт гаргах, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлт түүний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.
Компанийн үйл ажиллагааг таниулах үүднээс хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай харилцах,
Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтыг дэмжих бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний брошур танилцуулга бэлтгэх, үзэсгэлэн яармагт байгууллагыг төлөөлөн оролцох талаар санаачилгатай ажиллах. 

2018-02-03
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Барилгын ажлын график төлөвлөгөө боловсруулах, гарфик гаргах
Барилгын ажлын график төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэгч нарын барилга угсралтын ажлын явцад хяналт тавих.
Барилгын гүйцэтгэгчиэдийг удирдан чиглүүлэх
Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянах, баталгаажуулах, тайлагнах

2018-02-03
БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Компаний хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийг хариуцан удирдах, төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа болон төсвийн дагуу үйл ажиллагааг төлөвлөх,  төслийн багийг удирдан зохион байгуулах, хянах төслийн хүрээнд компани болон захиалагчын хооронд гүүр болон ажиллахад энхүү ажил, албан тушаалын гол зорилго оршино. 

Төсөл эхлүүлэх үйл явцыг удирдан зохион байгуулах
Төслийн сарын нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөний дагуу багаа удирдан ажиллах
Тендерийн бичиг баримтуудыг багийн гишүүдээр бэлдүүлэх, тендерийн ажлыг биечлэн удирдах
Тендерийн хороонд тендер задлах, харьцуулалт тооцоо хийн шийдвэр гаргах түвшинд материалыг багаар бэлдэх
Гаргасан шийдвэрийн дагуу, гэрээ хэлэлцээр хийх батлуулах
Гэрээний гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг хариуцсан инженерээр бэлдүүлэх, хяналтыг биечлэн хийж баталгаажуулах
Төсвийн гүйцэтгэлийг хянах, явцын гүйцэтгэлийг сар бүр гаргах
Багийн гишүүдийн долоо хоног тутмын тайлан болон тухайн сарын төлөвлөгөөтэй уяж төслийн сарын болон жилийн тайанг гаргаж танилцуулах

2018-02-03
САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

Санхүүгийн төлөвлөгөө, шинжилгээ, үр ашгийн тооцоо хийх, санал дүгнэлт боловсруулах,
Төслийн санхүүжилтыг үр ашигтай зохион байгуулах.
Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах.

2018-02-03
ДОТООД АУДИТОР

Дотоод аудитын үйл ажиллагааны тогтолцоог боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийн тайлан гаргах.
Компанийн үйл ажиллагаанд бүх чиглэлээр баримтын шалгалт хийх, шалгалтын ажлын талаар акт, тайлан бичих, үнэлэлт дүгнэлт болон сайжруулалтын зөвлөмж өгөх.
Монгол Улсын хууль тогтоомж болон дотоод дүрэм журмын дагуу хяналт тавих.
Тулгарч болзошгүй эрсдлүүдийг цаг алдалгүй тодорхойлж дүгнэлт өгөх.

2018-02-03
БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН

Барилгын эдийн засгийн тооцоолол хийх, төсөв төлөвлөлт боловсруулах.
Батлагдсан норм нормативыг үндэслэн шаардлагатай ажлын төсөвт өртгийг үнэн зөв тодорхойлох.

2018-02-03
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилгын ажлын график төлөвлөгөө боловсруулах, гарфик гаргах
Барилгын ажлын график төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэгч нарын барилга угсралтын ажлын явцад хяналт тавих.
Барилгын гүйцэтгэгчиэдийг удирдан чиглүүлэх
Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянах, баталгаажуулах, тайлагнах

2018-02-03
ХАБ-ИЙН ИНЖЕНЕР

Барлагын талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гүйцэтгэгч нарын ажлын явцад хяналт тавьж, үл тохирлыг илрүүлэх, залруулах арга хэмжээ авах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үнэлгээ хийж, эрсдэлийг тогтоож, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой дүрэм, журам, зөвлөмж гаргах, ажилтнуудад ХАБЭА-ийн чиглэлээр ухуулга яриа хийх, сургалт зохион байгуулах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, түүнийхээ биелэлтийг хангуулах

Ажлын байрны зарууд

  1. Захиргаа, Хүний нөөцийн менежер2 сарын 21. 16:46
  2. ХАРИЛЦАГЧ ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛТАН2 сарын 19. 13:15
  3. ХАРИЛЦАГЧ ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛТАН2 сарын 19. 10:40

Фэйсбүүк хуудас

© Орчлон Констракшн ХХК. 2003-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.