Үндсэн хувилбар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-02-13
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын систем болон дулаан хангамж халаалт агаар сэлгэлтийн угсралтын ажил, түүний зураг төсөл, төлөвлөлт, бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг Төслийн менежер болон Ахлах инженерээр дамжуулан компанийн холбогдох нэгж, гүйцэтгэгч нарын оролцоотойгоор зохион байгуулж  хэрэгжүүлэх
Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын систем болон дулаан хангамж халаалт агаар сэлгэлтийн угсралтын ажилд хууль тогтоомж, ажлын болон аюулгүй ажиллагааны норм дүрэм, стандарт, зураг төсөл,  гэрээ, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж ажлын  явц, ажлын  гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал,  технологид мэргэжлийн, чанарын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих
Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын систем болон дулаан хангамж халаалт агаар сэлгэлтийн угсралтын ажилтай холбогдох болон дэд бүтцийн баримт бичгийн бүрдлийг хангах, шинэ санаачлага гаргах
Хариуцсан ажилтай холбогдох ажлын төлөвлөгөө, ажлын тайлан гаргах, хуралдаанд оролцох
ХАБЭА–н хууль, норм ба дүрэм, стандарт, заавар, ХАБЭА–н удирдлагын системийн шаардлагын дагуу шаардлага, зөвлөгөө өгч, арга зүйн туслалцаа үзүүлэн биелэлтийг биечлэн шалгаx

2019-02-12
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Төслийн шаардлага, ажлын хэмжээ, хуваарийг тодорхойлоход Төслийн координаторт дэмжлэг үзүүлэх, төслийн ажлын гүйцэтгэлд ажлын хэмжээ, хуваарийн хяналт тавих, төслийн өөрчлөлтийн процесст хяналт тавих
Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулах, баримт бичгийн бүрдлийг хангуулах
Төслийн шаардлага, ажлын хэмжээ, хуваарийг тодорхойлохтой холбогдох судалгаа, сайжруулалт хийх 
Ажлын байрны ХЭМАБ-ыг хангах

2019-02-12
НЯРАВ /Орон тоо-2/

Бараа материалын нийлүүлэлт, түгээлтийн ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд  явуулж тооцоо бүртгэлийг гарган ажиллах
Бараа материалын хадгалалт хураалт ашиглалтын ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд  явуулж тооцоо бүртгэл үлдэгдэл бараа материалын насжилтыг тогтмол гаргаж ажиллах
Барааны дутагдал, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, компанийг хохиролд учруулахаас сэргийлэх бараа материалын хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллах. Талбай дээр ирсэн материалыг технологийн дагуу хадгалах, бүрэн бүтэн байлгах

2019-02-11
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Компанийн хэрэгжүүлж байгаа барилгын төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажлын нэгдсэн стандарт, техникийн шаардлагыг мөрдүүлэх
Төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажил түүний зураг төсөл, төсөвт өртөг, төлөвлөлт, материал хангамжийн асуудлыг компанийн холбогдох нэгж, гүйцэтгэгч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицууулах
Төслийнцахилгаан хангамж, угсралтын ажлын хэрэгжилтын явц, гүйцэтгэл болон хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн болон чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэх
Төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажилтай холбогдох болон дэд бүтцийн баримт бичгийн бүрдлийг хангах
Төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажил, түүнд хэрэглэгдэх материал, шинэ технологитой холбогдох бүх чиглэлийн судалгаа, сургалт, туршилтыг хариуцах
ХАБЭА-н үйл ажиллагааны найдвартай ажиллагааг хангах, хэрэгжүүлэх

2019-02-11
ИМПОРТЫН МЕНЕЖЕР

Барилгын чанартай материалыг импортоор болон дотоодоос нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, компанийн урт хугацааны өрсөлдөх чадварыг хангах
Чанартай бараа материал судалж үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч нартай холбоо тогтоож, зах зээлд өрсөлдөхүйц үнээр бараа материалуудыг хугацаанд нь нийлүүлэх  ажлыг зохион байгуулах
Нийлүүлсэн бараа материалуудын хэрэглэх зааврыг боловсруулж, зарцуулалт, талбайн агуулахад хадгалах заавар өгч хянах, төлөвлөлт, төслийн багтай нягт уялдаатай ажиллах

2019-02-11
ХЭМАБ-ын ИНЖЕНЕР

 

Ажлын байр, ажилбар тус бүрийн эрүүл ахуйн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Эрсдэлд суурилсан хяналтын үйл ажиллагааг ахуйн байр, хоолны газар, төслийн талбайд хэрэгжүүлэх
Эрсдэлд суурилсан сургалтын үйл ажиллагааг группийн ба төслийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх
Группийн нийт ажилтныг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

2019-02-11
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Компанийн хэрэгжүүлж байгаа барилгын төслийн барилга угсралтын ажлын  зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг Төслийн менежерээр дамжуулан  компанийн холбогдох нэгжийн оролцоотой  зохион байгуулж барилгын  ажлыг /төслийг/ графикт хугацаанд нь  дуусгах нөхцөлийг бүрдүүлэх
Хариуцсан төслийн барилгын барилга угсралтын ажилд хууль тогтоомж, барилгын ажлын болон аюулгүй ажиллагааны  норм дүрэм, стандарт, зураг төсөл, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж  барилга угсралтын ажлын  явц, ажлын  гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал,  технологид мэргэжлийн, чанарын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих
ХАБЭА–н хууль, норм ба дүрэм, стандарт, заавар, ХАБЭА–н удирдлагын системийн шаардлагын дагуу шаардлага, зөвлөгөө өгч, арга зүйн туслалцаа үзүүлэн биелэлтийг биечлэн шалгаx
Хариуцсан төслийн барилгын барилга  угсралтын  ажилтай холбогдох   баримт бичгийн бүрдлийг хангах, шинэ санаачлага гаргах
Хариуцсан ажилтай холбогдох ажлын төлөвлөгөө, тайлан гаргах, хуралдаанд оролцох

2019-02-11
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Баригдаж буй барилгын төслийг судлан, бүтээгдэхүүнээ санал болгох, харилцагчтай  гэрээ хийх, харилцагчийн  тоог шинээр нэмэх
Бараа бүтээгдхүүний борлуулалт өсгөх, ашигт ажиллагааг хангах, борлуулалтыг өсгөх стратегийг тодорхойлж, төлөвлөгөө боловсруулах
 Брэндийн нэр хүнд, тогтвортой байдлыг бий болгож, олон нийтэд таниулах
Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, худалдааны мэргэжилтнүүдийг удирдан чиглүүлэх,багийн ажиллагааг дэмжих

2019-02-11
ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /Орон тоо-2/

Дэлгүүрт худалдах бараа материалыг Менежерээс хүлээн авч, тооллого, бүртгэлийг нэг бүрчлэн хийж, кодлож шошгожуулах,хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах
Бараа бүтээгдэхүүнийг хорго, тавиурт өрж байрлуулах, үйлчлүүлэгчид тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийх
Дэлгүүрийн худалдаа, борлуулалтын үйл ажиллагааг хариуцан явуулах, үйлчлүүлэгчдэд бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулах, сонголт хийхэд туслах
Борлуулалтын тооцоо судалгааг хийж удирдах албан тушаалтныг борлуулалтын мэдээллээр хангах, борлуулалтыг идэвхжүүлэх санал санаачилга гаргах

2019-02-11
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргах
Компанийн санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих зохицуулалт хийх

2019-02-11
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

1. Группийн хэрэгжүүлж буй төслүүд дээрх галын дохиолол, хяналтын камер, домофон систем,
автоматжуулалт, хулгайн дохиолол, нэвтрэх систем, зарлан мэдээлэх систем болон интернэт,
телефон, КАТВ, гадна холбоо дохиоллын шийдэлд хяналт тавих
2. Группийн хэрэгжүүлж буй төслүүд дээрх мэдээлэл технологитой хамааралтай өдөр тутмын үйл
ажиллагааг хэвийн явуулах.
3. Барилгын үйл явц болон бусад инженерийн шугам сүлжээний шийдэлтэй, мэдээлэл технологийн
шийдлийн уялдаа холбоог хангаж, зохион байгуулж ажиллах.
4. Төслүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах, автоматжуулах, гүйцэтгэгчийн бүтээмжийг дээшлүүлэх
талаас мэдээлэл технологийн орчин үеийн оновчтой шинэ техник технологийг судалж, нэвтрүүлэх
5. Шинээр хэрэгжүүлж буй төслүүдийн холбоо дохиоллын ажилд хяналт тавих бусад Мэдээлэл
технологийн инженерүүдтэй хамтран ажиллах

2019-02-11
ХҮЛЭЭН АВАГЧ

Гадны зочдыг угтах, үдэх
Удирдлагууд болон зочдод цай кофегоор үйлчлэх
Хурал болон сургалтуудын бэлтгэл ажлыг хангах
Оффисын үйл ажиллагаанд менежмент хийх
Гаднаас ирсэн албан бичиг болон бусад материалуудыг хүлээн авч холбогдох ажилтнуудад хүлээлгэн өгөх
Бусад холбогдох чиг үүргүүд

2019-02-01
НЯРАВ /Орон тоо-2/

Бараа материалын нийлүүлэлт, түгээлтийн ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд  явуулж тооцоо бүртгэлийг гарган ажиллах
Бараа материалын хадгалалт хураалт ашиглалтын ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд  явуулж тооцоо бүртгэл үлдэгдэл бараа материалын насжилтыг тогтмол гаргаж ажиллах
Барааны дутагдал, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, компанийг хохиролд учруулахаас сэргийлэх бараа материалын хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллах. Талбай дээр ирсэн материалыг технологийн дагуу хадгалах, бүрэн бүтэн байлгах

2019-01-29
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын систем болон дулаан хангамж халаалт агаар сэлгэлтийн угсралтын ажил, түүний зураг төсөл, төлөвлөлт, бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг Төслийн менежер болон Ахлах инженерээр дамжуулан компанийн холбогдох нэгж, гүйцэтгэгч нарын оролцоотойгоор зохион байгуулж  хэрэгжүүлэх
Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын систем болон дулаан хангамж халаалт агаар сэлгэлтийн угсралтын ажилд хууль тогтоомж, ажлын болон аюулгүй ажиллагааны норм дүрэм, стандарт, зураг төсөл,  гэрээ, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж ажлын  явц, ажлын  гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал,  технологид мэргэжлийн, чанарын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих
Төслүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын систем болон дулаан хангамж халаалт агаар сэлгэлтийн угсралтын ажилтай холбогдох болон дэд бүтцийн баримт бичгийн бүрдлийг хангах, шинэ санаачлага гаргах
Хариуцсан ажилтай холбогдох ажлын төлөвлөгөө, ажлын тайлан гаргах, хуралдаанд оролцох
ХАБЭА–н хууль, норм ба дүрэм, стандарт, заавар, ХАБЭА–н удирдлагын системийн шаардлагын дагуу шаардлага, зөвлөгөө өгч, арга зүйн туслалцаа үзүүлэн биелэлтийг биечлэн шалгаx

Ажлын байрны зарууд

  1. САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР2 сарын 13. 11:35
  2. ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР2 сарын 12. 9:46
  3. НЯРАВ /Орон тоо-2/2 сарын 12. 9:26
  4. ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР2 сарын 11. 11:39
  5. ИМПОРТЫН МЕНЕЖЕР2 сарын 11. 10:50

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Номин Констракшн ХХК. 1997-2018 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.